Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
   obowiązków dla Klientów Róża – Kwiaciarnia Kwiatowo Prezentowa.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Łukasz Gerlecki, prowadzącego działalność gospodarczą
   pod firmą Expert Łukasz Gerlecki, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice, posługujący się
   nr NIP: 635-16-19-917.
  3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z:
   1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
    uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego
    dalej Rozporządzeniem;
   2. Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych, zwanej dalej UODO;
   3. Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   4. Ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
   szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla
   oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
   Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w
   postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
   osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Niniejsza Polityka Prywatności wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14
   Rozporządzenia.
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań
   podejmowanych przez Klienta. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór
   osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
   realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na
   zlecenie Administratora.
  2. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   1. Zawarcie z Administratorem Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
   2. Zawarcie z Administratorem umowy na założenie i prowadzenie konta na stronie należącej
    Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia w zw. z ustawą z dnia 18.07.2002
    roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
   3. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie
    z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. numer telefonu kontaktowego,
   4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
   6. nazwa firmy,
   7. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub Regon.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji
   Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres
   wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu Administratora oraz w
   Regulaminie strony.
 3. Odbiorcy danych
  1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta u Administratora ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
    przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
    pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą
    Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
    płatności w Sklepie Internetowym.
   3. W przypadku Klienta, na którego została wystawiona faktura VAT, jego dane mogą zostać udostępniane
    obsłudze księgowej Administratora.
   4. W przypadku wystąpienia sporu prawnego między Klientem, a Administratorem, dane Klienta mogą zostać
    przekazane obsłudze prawnej Administratora.
   5. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora.
  2. Podstawa przetwarzania danych
   1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
   2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
   3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  3. Dobrowolność zgody
   1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
   2. W każdy momencie Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności jeśli udzielił uprzednio zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych lub założenia konta na stronie Klienta.
   3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów wykonania Umowy Sprzedaży skutkuje jednoczesnym odstąpieniem przez Klienta z wykonania wskazanej Umowy, a tym samym rozwiązaniem stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.
  4. Okres przechowywania danych
   1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
   2. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
   3. Po upływie w/w dat dane Klienta będą usuwane.
   4. W przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych lub świadczeniach Usług Elektronicznych jego dane będą natychmiast usuwane.
 4. Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Skorzystanie przez Klienta z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Expert Łukasz Gerlecki, ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@roza-kwiaty.pl.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Strona Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
   2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
   3. Certyfikat SSL.
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@roza-kwiaty.pl